Wat doet een zorgcoördinator?

Samen met directie en leerkrachten waken ze erover dat ieder kind zich goed voelt op de school.

Elk kind wordt gedurende zijn hele schoolloopbaan in de kleuter- en basisschool opgevolgd. Op deze manier kunnen wij eventuele kinderen die afhaken terug op het goede spoor helpen d.m.v. remediërende leerstof.

Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ADHD, autisme enz. … verdienen extra aandacht. Samen met de klasleerkracht (die nog steeds de spilfiguur blijft bij de educatie van uw kind),  het CLB en eventueel externen worden er afspraken gemaakt om kinderen met leerstoornissen (vastgesteld door het CLB of andere externe erkende instellingen) beter te kunnen begeleiden.

Wij zijn de contactpersonen voor ouders en externen en begeleiden o.a. het inrichten van MDO’s (multidisciplinair overleg met ouders, CLB-medewerkers, logopedisten, medewerkers van revalidatiecentra, sym-begeleiders enz. …)

Wij hebben wekelijks een zorgoverleg met de directie en de zorgleerkrachten per graad.

Ienske Herregods (zorgcoördinator lager onderwijs)

Linda Vandendriessche (zorgcoördinator kleuteronderwijs)

Wat doet een zorgleerkracht?

Onze zorgleerkrachten werken volgens onze vernieuwde zorgwerking waarbij de zorgleerkracht naast de klasleerkracht staat om hier en daar een kind een duwtje in de rug te geven. Zij kennen de kinderen van de klas en kunnen in vele gevallen door mee in de klas te staan preventief hulp bieden of gelijklopend met de leerkracht de les aan een kleinere groep geven.
Met af en toe een tweede leerkracht mee in de klas kunnen we kinderen meer zorg aanbieden en kan er tijdens de les korter op de bal gespeeld worden.
We noemen dit “brede basiszorg” voor de kinderen. Met deze term bedoelen we dus alle gewone zorg die we met onze mensen aan uw kind (en de andere kinderen van de klas) kunnen bieden. Zo wordt er vooral preventief gewerkt!
Het kan dus best zijn dat het aan u niet gemeld wordt dat uw kind met de zorgleerkracht heeft gewerkt. En dat hoeft ook niet want alles gebeurt in de gewone klaswerking.
Het kan ook zijn dat de sterkste leerlingen van de klas extra uitdagende oefeningen krijgen van de zorgleerkracht.

Als de gewone brede basiszorg niet volstaat om aan de onderwijsbehoefte van een kind te voldoen, gaan we naar een volgende fase: “de verhoogde zorg”. Het schoolteam is nog in staat om binnen de gewone/reguliere werking en met de beschikbare zorgmensen onderwijs te bieden dat de ontwikkelingskansen garandeert. Het CLB ondersteunt de school (op de
achtergrond) en u als ouder wordt mee betrokken. Als het nodig is, zal de zorgleerkracht een leerling / een groepje leerlingen remediëren op een bepaald vakonderdeel. (b.v.. na ziekte) Er kunnen ook spellinggroepjes, extra leesgroepjes of rekengroepjes uit verschillende klassen gevormd worden. (Dit is geen brede basiszorg meer, maar we noemen dit dus “verhoogde zorg”)

Soms slagen we er als schoolteam, ondanks alle inspanningen, niet in om bepaalde kinderen te helpen. Hier is dus nood aan extra inzichten en begeleiding. Dan komen we in een volgende fase: “uitbreiding van de zorg”. We proberen hier een antwoord te vinden op de hulpvraag van de individuele leerling. Dit is geen taak van de leerkracht of zorgleerkracht. We doen beroep op gespecialiseerde mensen. De school laat zich dus bijstaan door het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding). Zij nemen hier de begeleiding in handen. Het CLB is een medewerkingspartner van de school om waar nodig de juiste zorg te bieden. Ook het SYM-ondersteuningsteam van de scholengroep kan hulp bieden binnen deze fase van zorg. Vertrekkende vanuit de extra noden, biedt het SYM-team flexibele en op maat gemaakte ondersteuning. Vooraleer deze ondersteuning voor leerlingen met extra noden kan opgestart worden, moeten er uiteraard een aantal stappen doorlopen worden met de school, de ouders en het CLB.
Soms is het ook nodig voor kinderen om ook buiten de school extra hulp te krijgen. Ook hier begeleidt het CLB ons als school en u als ouder hierin. De medewerking van het CLB (en andere externe organisaties) noemen we dus “uitbreiding van zorg”.

Zorgleerkracht eerste graad: Patsy Vanwynsberghe

Zorgleerkracht tweede graad: Guy Thibaut

Zorgleerkracht derde graad: Marnix De Bal

Zorgleerkracht kleuter: Linda Vandendriessche en Hilde Depaepe

Wij als school, als leerkrachten, als zorgteam groeien jaar na jaar in onze zorgwerking. Door deze groei leren we specifieke methodieken en werkvormen meer en meer integreren in onze gewone klaswerking. Dat wil zeggen dat heel wat zaken die vroeger in de verhoogde zorg zaten, nu al gewoon in onze klaswerking (= brede basiszorg) voor alle kinderen kunnen toegepast worden.