Zorgbeleid

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen en noden. Het mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. De klastitularis draagt daarvoor de eerste en de laatste verantwoordelijkheid. Hij zet zich in om alle kinderen elk volgens zijn/haar mogelijkheden, optimale kansen te geven. Hij signaleert, stelt de diagnose en begeleidt kinderen binnen een groep.

Hij probeert – waar dit kan – te differentiëren. De zorg wordt verbreed voor kinderen van wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Gedifferentieerd werken, werken in niveaugroepen, contract- en hoekenwerk zijn initiatieven die ons in staat stellen om elk kind volgens zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De aanvullende uren zorg bieden kansen tot het bijstaan en ondersteunen van de individuele klasleerkracht op zijn zoektocht naar de beste aanpak van leerlingen met hulpvragen (overleg – aanmaak of aanschaffen van differentiatiemateriaal), tot begeleiden of remediëren van individuele of groepen leerlingen (individuele leertrajecten) en tot coördineren van de zorgverbredingsactiviteiten die in de school zijn ontwikkeld.

Leerlingvolgsysteem

Onze school hanteert een LVS (Leerling-Volg-Systeem) waarin de gegevens en evolutie van het kind (cognitief en socio-emotioneel) worden bijgehouden. De overleggesprekken bij de overgang naar een volgende klas worden genoteerd. MDO´s (Multi-Disciplinair Overleg) staan erin vermeld. Doorheen de lagere klassen worden de resultaten van de proeven (rapporten) bijgehouden. Daarnaast worden tweemaal per jaar LVS-testen afgenomen. Dit zijn signaleringstoetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen gevolgd worden bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen (lezen, spelling en wiskunde).

Driemaal per schooljaar worden in de lagere afdeling VLOT-testen afgenomen. Dit zijn genormeerde testen voor alle domeinen van Nederlands.

In het 6e leerjaar nemen de leerlingen jaarlijks deel aan de OVSG-toetsen die in gans Vlaanderen worden afgenomen om te controleren of alle eindtermen van de basisschool worden behaald.

Ook voor de derde kleuterklas zijn testen voorhanden: de rekenbegrippentest (begin en eind derde kleuter), de toeters en de contrabas (schoolrijpheidstesten). Tweemaal per jaar (eind september – begin oktober en eind maart) worden het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van de kinderen in kaart gebracht. Nadat al deze testen afgenomen, verwerkt en geanalyseerd zijn, wordt er overleg gepleegd en worden daarin de zorgactiviteiten bepaald en gepland, uitgevoerd en geëvalueerd.

Zorginitiatieven op onze school

*Begeleiden van kinderen om leerstof te remediëren, te oefenen

Op vraag van de klasleerkracht worden leerlingen in groep of individueel begeleid om moeilijke lessen aan te brengen, te verwerken, in te oefenen of te remediëren.

Tijdens de lessen wiskunde en Nederlands wordt er volgens 3 niveaus gedifferentieerd: basis-, herhalings- en uitbreidingsleerstof.

*Aparte leertrajecten voor wiskunde, Frans, spelling

Een handelingsplan wordt opgesteld. De leerling krijgt één keer in de week instructie van de klastitularis en daarna kan hij in een soort contractwerk de leerstof inoefenen in de klas. Wekelijks wordt dit dan geëvalueerd met de leerling.

*Tutorlezen

Kennelijk hebben kinderen er plezier in een andere leerling te helpen of te begeleiden. Behalve het feit dat ze het meestal leuk vinden, leren ze er vaak zelf nog iets van. Bovendien groeit hun zelfbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Meestal vinden de kinderen die begeleid worden het ook fijn om door een oudere leerling begeleid te worden. Uit studies blijkt dat het de moeite waard is, sfeerverbeterend, uitdagend en effectief kinderen voor elkaar zorg te laten dragen. De leerlingen van het zesde leerjaar begeleiden leerlingen van het tweede leerjaar bij de leestraining gedurende een tweetal maanden. Wekelijks lezen ze dan een halfuurtje.

*Niveaulezen met hulp van L6

In alle lagere klassen wordt aan niveaulezen gedaan. Soms gebeurt dit met hulp van sterke lezers uit L6. De leerlingen lezen dan in kleine groepen in boekjes aangepast aan hun leesniveau.

*Hoeken- en contractwerk waarin gedifferentieerd wordt

Differentiatie in huistaken Hoekenwerk is een vorm van interne differentiatie, waarbij de kinderen aan de hand van opdrachtkaarten, fiches en instructieve spelen individueel of in kleine groepjes in «hoeken» werken om zo op eigen ritme en op eigen niveau verschillende stappen van het leerproces te verwerken. Contractwerk is een organisatievorm waarbij voor de individuele leerling een activiteitenpakket voor een bepaalde periode formeel wordt vastgelegd. Voor de afwerking van het pakket krijgt hij/zij een bepaald deel van de klastijd (contractwerktijd) ter beschikking, waarbij hij/zij relatief zelfstandig over de duur én de volgorde van de onderscheiden activiteiten kan beslissen.

*Kurzweil 3000 Compleet dyslexiepakket

Kurzweil 3000 is voor leerlingen en studenten met dyslexie de meest complete software om te lezen, schrijven, spellen en studeren. Kurzweil 3000 leest teksten hardop voor en heeft een unieke tweekleurige cursor voor het gemakkelijk meelezen. Het standaardpakket bevat woordenboeken in vier verschillende talen en de bijbehorende natuurlijke (Realspeak) menselijke stemmen. Leest ook Encarta en toont de afbeeldingen. Woordpredictie, synoniemenlijsten en gesproken spellingcontrole helpen de leerling bij het schrijven. Speciale tools maken het studeren efficiënter. De leerling kan zich maximaal ontplooien en zijn zelfvertrouwen zal erdoor toenemen. Wij gebruiken Kurzweil 3000 voor het bewerken van teksten uit de taalmethode en infoteksten uit weromethode. Ook infobundels en vragen van toetsen worden bewerkt om beluisterd te worden.

*Computer Gebruik van PC’s in de kleuter- en lagere klassen (taal – wiskunde – Frans – internet – ICT – ..)

Onze ICT-coördinator zorgde voor de nodige programma’s zodat heel wat oefenstof op de verschillende leerdomeinen beschikbaar is.

Alle lagere klassen beschikken over een digitaal schoolbord.

Er is een computerlokaal ingericht.

*Aanschaf materialen voor hoogbegaafden (Somplex, denkwerk)

*Aanschaf leesboekjes aangepast aan leeftijd van lln. en aan AVI- leesniveau

*Aanschaf didactische tijdschriften – didactische boeken – handleidingen – werkboeken

*Aanschaf van hedendaagse didactisch materialen en leermethoden

*Wekelijkse overlegmomenten – driemaal per schooljaar Multi-Disciplinair-Overleg

*Werken aan sociale vaardigheden

*Werken aan de thema’s taalvaardigheidsonderwijs en preventie en remediëring  in kader van SES-omkadering en lestijden Rand- en taal

*Bijscholingen (ICT – taal – R&T- handelingsgericht werken – begrijpend lezen  …)