Kwaliteit in de Polyglot

BS1

Een goed rapport van de onderwijsinspectie! 

Het is de onderwijsinspectie die toeziet op de kwaliteit van alle onderwijs-instellingen (alle onderwijsnetten) in Vlaanderen. De inspectie gaat in de eerste plaats na of scholen hun dienst aan de maatschappij wel leveren, of ze m.a.w. de ontwikkelingsdoelen en de zogenaamde eindtermen op een degelijke manier nastreven en ook bereiken. Daarnaast wordt er gekeken of een school aan een aantal andere wettelijke voorschriften voldoet, zoals in verband met veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en of de school alle spelregels respecteert.

Welnu, basisschool De Polyglot werd in 2010 doorgelicht.

Het eindadvies van het inspectieteam was: “advies 1 of gunstig”.

“Gunstig” is de beste beoordeling die een school kan krijgen.

Een gunstig advies betekent immers dat én de onderwijskwaliteit, én het veiligheidsbeleid én de naleving van de regelgeving in de school in orde zijn. Bij een dergelijk advies formuleert de onderwijsinspectie natuurlijk een aantal aanbevelingen om de kwaliteit duurzaam te maken of te houden. Haar besluit luidde dat basisschool De Polyglot zowel de capaciteit heeft als de bereidheid om de kwaliteit te behouden en in bepaalde onderdelen nog te verhogen.

De maatschappelijke opdracht van de school en het vervolgonderwijs. 

Elke basisschool heeft als maatschappelijke opdracht de verplichting om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te realiseren. De ontwikkelingsdoelen en de eindtermen zijn voor alle basisscholen in Vlaanderen (alle onderwijsnetten) identiek. Elke basisschool dient dit met valide gegevens te kunnen aantonen. Daarvoor gebruiken we in basisschool De Polyglot naast methodegebonden ook schooleigen toetsen. In de zesde leerjaren wordt dit uitgebreid met centrale toetsen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs: OVSG-toetsen (Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs).

Hiermee kan de school op schoolniveau aantonen dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan in de basisschool de leergebiedgebonden eindtermen bereiken. De OVSG-toetsen worden op hetzelfde ogenblik door duizenden leerlingen (netoverschrijdend) in Vlaanderen afgenomen. Deze toetsen zijn dus een bijkomende maatstaf voor de school.

Dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan in basisschool De Polyglot de eindtermen vlot onder de knie hebben, blijkt uit cijfers van het vervolgonderwijs. Want de school volgt de leerlingen ook verder op na het zesde leerjaar. Voor meerdere schooljaren beschikt de school over gegevens van haar leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs. 87% daarvan behaalt aan het einde van dat eerste jaar een A-attest. Dat is een resultaat dat er mag zijn!

Deze cijfers zijn ook het inspectieteam tijdens de doorlichting niet ontgaan.

Tijl Bondue

directeur


Qualité dans l’enseignement primaire “DE POLYGLOT”.

Un bon rapport pour l’école.

C ‘est l’inspection de l’enseignement qui veille à la qualité de toutes les institutions de l’enseignement (pour tous les résaux de l’enseignement) en Flandre.

En premier lieu l’inspection vérifie si les écoles assument leur service vis-à- vis de la société, s’ils cherchent à atteindre les objectifs de développement et à acquérir les compétences finales liées à ces objectifs.

En plus de cela elle examine aussi si l’école répond à toutes les conditions légales quant à la sécurité, l’hygiëne et l’habitabilité et également si l’école respecte toutes les règles .

Aussi, notre école ‘De Polyglot’ a-t-elle eu un audit en 2010.

La conclusion de l’équipe d’inspection était la suivante: ‘ Avis 1 ou Favorable”

“Favorable” est le meilleur avis qu’une école puisse obtenir: un avis favorable signifie que la qualité de l’enseignement, la politique de sécurité et le suivi de la réglementation sont en ordre.

En plus de l’avis il y a aussi quelques recommandations qui sont formulées par l’inspection de l’enseignement pour assurer une qualité durable.

“De Polyglot” a la capacité et la bienveillance de garder la qualité de l’école et de l’améliorer encore pour certains points.

Le rôle social de l’école et l’enseignement secondaire

Chaque école fondamentale a comme mission sociale le devoir de réaliser les objectifs d’évolution et d’atteindre les compétences finales.

Les objectifs d’évolution et les compétences finales sont identiques pour toutes les écoles fondamentales( tous les résaux ) en Flandre.

Chaque école fondamentale doit être capable de démontrer qu’elle cherche à atteindre ces objectifs.

Pour cette raison nous utilisons également à côté des tests normés des tests spécifiques à l’école.

En sixième année s’ajoutent aussi les tests OVSG (Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs= le Sécretariat d’enseignement pour l’Enseignement de la Ville et de la Commune).

Ces tests sont des moyens mis en oeuvre par l’école pour démontrer si l’école a tout fait pour amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences finales.

Des milliers d’enfants font les tests OVSG au même temps et partout en Flandre (tous les réseaux).

Ces tests constituent donc un critère supplémentaire pour l’école pour les compétences finales.

Il y a aussi un suivi de nos élèves après l’école primaire.

L’école demande à l’école secondaire de nous transmettre les résultats scolaires de nos élèves et nous constatons que 87% de nos élèves obtiennent , à la fin de la première année secondaire, une attestation A.

Un bon résultat!

Ces résultats ont aussi attiré l’attention de l’inspection (pendant l’audit précédente).

 

Tijl Bondue

directeur