Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is participatie op alle niveaus een belangrijke pijler.

Bij de Polyglot kunnen we rekenen op advies van :

  • De schoolraad
  • De leerlingenraad
  • VZW Schoolcomité
  • Ouders@school

De schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

Schoolraden worden voor een periode van vier jaar verkozen.

De nieuwe schoolraad trad in werking op 1 april 2017. 

De schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Het leerlingenparlement

In oktober worden door de leerlingen vanaf het 3de leerjaar vertegenwoordigers van elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar verkozen.

De vertegenwoordigers komen maandelijks samen onder de begeleiding van meester Jelle en meester Joachim

VZW Schoolcomité

De vereniging vertegenwoordigt de ouders.

De v.z.w. heeft als doel de morele en materiële bevordering en ontwikkeling van BS De Polyglot. Ze is opgericht voor onbepaalde duur. De ter beschikking gestelde middelen worden enkel en alleen gebruikt voor sociale ondersteuning en schoolspecifieke activiteiten of investeringen.

De algemene vergadering komt tweemaal per kalenderjaar samen, eenmaal in het 1e kwartaal en eenmaal in het 4e kwartaal.

Lid worden van de vereniging gebeurt via de algemene vergadering, na schriftelijke kandidaatstelling bij de voorzitter.

Missie

Het schoolcomité draagt bij tot een kwalitatief onderwijs met een gedeelde verantwoordelijkheid en een welbevinden voor alle betrokkenen.

Visie

Het schoolcomité bestaat uit een groep geëngageerde mensen met een hart voor de school die zoveel mogelijk de samenwerking tussen ouders en school probeert na te streven. Als schoolcomité organiseren wij in samenwerking met de school een aantal activiteiten.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn: grootouderfeest, kerstmarkt, schoolfeest, sprookjeswandeltocht, informatieve ouderavond, etc.

Via deze verschillende activiteiten trachten we de school financieel en logistiek te steunen waardoor we aan de pedagogische noden van de kleuters en leerlingen tegemoet komen.

Enkele projecten van het comité zijn: tussenkomsten busvervoer klasuitstappen, sport- en spelmateriaal, aankoop speelplaatsverfraaiing, aankoop all-in geluidsset, extra bijdragen voor GWP’s, aankoop overkapping kleuterspeelplaats, …

Ouders@school

Sinds schooljaar 2019-2020 hebben we ook een oudercomité opgericht, nl. ouders@school.

Ouders@school is een groep van ouders die zich oprecht graag iets meer bezig houden met de school waar hun kinderen les krijgen. Geef toe, een school is een plaats waar onze kinderen – ook die van u – bast wat tijd doorbrengen, niet? Tijdens de vergaderingen wordt er besproken op welke manier de ouders een bijdrage kunnen leveren aan de school. Dit kan op verschillende manieren zijn, door bijvoorbeeld op evenementen een handje toe te steken. We hopen dat dit comité kan uitgroeien tot een nauwe samenwerking tussen ouders en school.

Wil je graag deelnemen aan deze werkgroep, geef dan je gegevens door via

ouderwerkingdepolyglot@gmail.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.