Ons project

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden, zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en –strategie. De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO).

In dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind.

Ons Pedagogisch Project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstelling te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons Pedagogisch Project.

Onze school is een democratische school. Daarom willen wij in onze school een proces op gang brengen, waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van onze school.

De Polyglot is een Nederlandstalige basisschool van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze ligt in de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn.

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Op de speelplaats en tijdens informele momenten spreken de leerlingen de taal die ze wensen, Nederlands of Frans.

Vanaf het ogenblik dat er een gebouw wordt betreden, is de spreektaal ENKEL Nederlands.

In de lagere afdeling krijgen de leerlingen vanaf het derde leerjaar 3 lestijden Franse les, vanaf het vijfde leerjaar 4 lestijden Franse les.

Gelet op de schoolbevolking ontvangt de school extra-lestijden R&T (Rand- en Taalgrensuren) en GOK (Gelijke OnderwijsKansen).

Het onderwijzend personeel spreekt uitsluitend Nederlands tegen de kinderen.

In noodsituaties kan er uitzonderlijk Frans worden gepraat.