Op dit ogenblik zijn we onze website even onder handen aan het nemen. Je zal hier dus regelmatig wijzigingen zien. We blijven echter steeds on-line. Uiteraard kan je ons nog steeds via mail of telefonisch contacteren voor vragen (en antwoorden …)

Nous travaillons actuellement à notre site web. Vous verrez donc régulièrement des changements. Cependant, nous restons toujours en ligne. Bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter par mail ou par téléphone pour des questions (et réponses …)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.