Onze school


Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling
Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep “Vlaamse Ardennen”.
De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2018 blijkt.
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 23 oktober 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).
Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde

055/33 45 50
sgr21@g-o.be

en in elke school/centrum van de scholengroep.


Welkom bij basisschool De Polyglot!

Campus Nieuw Centrum
Campus Nieuw Centrum

* polyglot, m. (-ten), iem. die veel talen kent.” Van Dale, nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal.

“De Polyglot” in Spiere-Helkijn is een basisschool van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, afgekort het GO!

Nederlandstalige, maar ook Franstalige kinderen van 2 1/2 jaar tot 12 jaar krijgen opvang, opvoeding en onderwijs in het Nederlands. Dat betekent dat in alle lessen en tijdens schoolse activiteiten het Nederlands de voertaal is. Buiten de lestijden kan er, bijvoorbeeld op de speelplaats, Frans worden gesproken.

Een uiterst ervaren, gedreven en enthousiast schoolteam, de zeer recente schoolinfrastructuur en de inplanting van de school in een groene en rustige omgeving, het moderne didactische materiaal, duidelijke afspraken en leefregels, … en nog vele andere troeven zorgen voor een veilig, uitdagend en zeer aangenaam schoolklimaat.

In dit schoolklimaat krijgen alle kinderen – los van hun talenten en volgens het pedagogisch project van het GO! – optimale ontwikkelingskansen en kunnen ze zich maximaal ontplooien.

“de polyglot, … een goede school … !

 

 

___________________________________________________________________________